table {margin-left: auto;margin-right: auto
   
  Demard Afyon Şubesi Web Sitesi
  Tüzük
 
 
 

 
DEMİRYOLLARI MAKİNİSTLERİ DERNEĞİ
 
                         (DEMARD)
 
 
ANA TÜZÜĞÜ
 
 
 
 KURULUŞ : 1972
29 ocak 2004 tarih ve 5072 sayılı ve 04.11.2004.tarih ve 5253 sayılı dernekler kanunu gereğince yönetim kurulu tarafından hazırlanan Ana Tüzüktür. 
 
 
 
Madde 1 – Derneğin Adı ve Merkezi:
 
Demiryolları Makinist ve Revizörler Derneğidir. Kısa adı (DEMARD)dır. Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır.
Derneğin yeri, Anıt tepe mah. Gazi Mustafa kemal bulvarı 123-1/11 MALTEPE / ANKARA’DIR. 
 
 
 
Madde 2 – Derneğin Amacı:
 
Demiryolları Makinist ve Revizörleri çalışanları başta Anayasa olmak üzere mer’i Kanunlar ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi içinde demokrasi, sosyal adalet ve ATATÜRK ilkeleri ışığı altında aralarında iktisadi, sosyal dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamaktır.
 
a)      Üyeler arasında sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı ve sağlamak amacı ile ilgili merciler nezdinde teşebbüs ve tekliflerde bulunmak.
 
b) Üyeler arasında sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamak amacı ile   genel kültürlerini artırmak için seminerler ve konferanslar düzenlemek,
 
c)     Kuruluş amacına ve faaliyetlerine uygun beyan ve yayınlarda bulunmak, dernek dergi ve gazetesi çıkarmak, Web Sitesi açmak,
 
d)      makinistler ve revizörler günü münasebetiyle vb. günlerde iftar yemeği gibi yemekli toplantı ve eğlenceler düzenlemek,
 
e)      Dernek üyeleri arasında sosyal yardımlaşmayı ve dayanışma sağlamak amacıyla fon biriktirme ve yardım sandığı kurmak, üyelerin hizmetine sunmak için  lokal açmak. Derneğe gelir getirmek maksadı için  ticari faaliyette bulunmak,
 
 
 
Madde 3 – Derneğe Üye Olmak:
 
a)      Demiryollarında Makinist, Makinist Yardımcısı, Şef Makinist, Baş Makinist, Lokofren Kontrolü, Depo Müdürü, Depo şefi, Depo Makasçısı, Baş Revizör, Revizör, Revizör Şefi, Vagon Teknisyenleri, ile bu görevden emekli olanlar yazılı talepte bulunmak şartı ile derneğe üye olabilirler.
 
b)      Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş herkes,
 
c)      Affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle mahkûm olanlar,
 
d)      Türk Ceza Kanunu’nun 2. kitabının 1. bendinde yazılı suçlardan, bu suçun işlenmesinde aleni olarak tahrik etmek suçlarından biriyle mahkûm olanlar,
 
e)      Türk Ceza Kanunu’nun 312. madde 2. fıkrasında yazılı halkı sınıf, dil, mezhep veya bölge farklılığı göstererek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik suçlarıyla aynı kanunun 316-317 ve 318. maddelerinde yazılı kalpazanlıklardan biri ile mahkûm olanlar,
 
f)       Türk Ceza Kanunu’nun 536. maddesini 1.2.3. fıkralarında yazılı fiillerle aynı kanunun 573. maddesinin 1.2.3.4. ve 5. fıkralarında yazılı fiilleri ve ideolojik amaç işlemekten mahkûm olanlar,
 
g)      Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç 5 yıl ve daha fazla hapse mahkûm olanlar,
h)      Yukarıdaki b, c, d, e, f, g bentlerinde belirtilen suç ve fiilleri işleyenler derneğe üye olamazlar. 
 
 
 
Madde 4 – Üyeliğin Sona Ermesi ve Üyelikten Atılma:
 
a) Üyeliğin Sona Ermesi: 5253 ve5072 sayılı dernekler kanununa aykırı hareket eden üyelerin üyeliği dernek Yönetim Kurulu tarafından öğrenildiğinde sona erdirilir.
b) Üyelikten Ayrılma: Hiç kimse, Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten ayrılma hakkına sahiptir. 
 
 
 
Madde 5 – Üyelerin Hakları:
 
a)      Üyeler dernek kurullarına yönetici seçmek ve seçilmek hakkına sahiptir.
 
b)       Üyeler dernek organları ve yöneticilerin her türlü aksaklık ve yolsuzluklarını yazılı olarak Genel Kurula götürme hakkına sahiptir.
 
c)      Üyeler derneğin sağladığı her türlü sosyal, iktisadi, mesleki, kültürel hak ve menfaatlerden yararlanma hakkına sahiptir. 
 
 
 
Madde 6 -  Dernek Organları:
 
1-      Genel Kurul
 
2-      Yönetim Kurulu
 
3-      Denetleme Kurulu
 
4-      Onur Kurulu
 
 
 
 
 
 
 
Madde 7 – Genel Kurul toplanma şekli ve zamanı
 
Üç (3) yılda bir mayıs ayında Genel Kurul yapılır. Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde olağanüstü Genel Kurul yapılır.
 
Genel Kurul derneğe kayıtlı üyelerden seçilmiş Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu asil üyelerden ve şube genel kurulunda derneğe kayıtlı üyelerden seçilmiş delegelerinden teşekkül edilir. 
 
 
 
Madde 8 – Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:
 
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
 
a)      Gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak,
 
b)      Gündeme madde ilave etmek veya çıkarmak,
 
c)      Tek dereceli başkan, 9 kişilik genel merkez yönetim kurulu asil, 9 kişilik genel merkez yönetim kurulu yedek, 3 kişilik genel merkez denetim kurulu asil, 3 kişilik genel merkez denetim kurulu yedek, 3 kişilik genel merkez onur kurulu asil, 3 kişilik genel merkez onur kurulu yedek üyelerini seçmek ve bu kurulların verdiği raporları görüşüp karara bağlamak,
 
d)      Kurulları ibra etmek veya kurul üyeleri hakkında (aleyhinde) dava açmak,
 
e)      Ana tüzükte değişiklik yapmak,
 
f)       Dernek aynı amaçlı federasyona üye olur.
 
g)   Dernek Şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve Şube kurucularına yetki vermek,(ilave) 
 
 
 
Madde 9 – Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:
 
a)Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi gazete ilanı veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. 
 
b)Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci bir toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az altmış günden fazla olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle  ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.
 
c) İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
 
d) Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
 
e) Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 
f) Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz. Genel kurulda kararlar salt çoğunlukla alınır 
 
 
 
Madde 10 – Toplantı Yeter Sayısı:
 
Genel Kurul Dernek Tüzüğü’ne göre genel kurula katılma hakkı bulunanların yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. 
 
 
 
Madde 11 – Toplantının Yapılış Usulü:
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine gidecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine giderler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde toplantı anını izleyebilir. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamama halinde ve yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek için bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan  üyelerin divan üyelerine kimliklerini ve hazirun listesindeki isimlerin karşılarını imzalamaları zorunludur. 
 
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından beraber imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Mahkeme kayyum atanması veya Medeni kanun 75. inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir. 
 
 
 
Madde 12 – Toplantıda Görüşülecek Konular:
 
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 
 
 
 
Madde 13 – Yönetim Kurulu Teşkil  ve Görevleri:
 
Yönetim Kurulu 9 asil ve 9 yedek olmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
 
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
 
1)      Derneğin amacına uygun faaliyetlerde bulunmak,
 
2)      Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunmak,
 
3)      Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunların 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
4)      Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak. 
 
 
 
Madde 14 – Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması:
 
Yönetim Kurulu üye sayısı boşalması sebebiyle ve yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısından aşağı düşerse genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.
 
 
 
Madde 15 – Denetleme Kurulu Teşkili ve Görevleri:
 
Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir. Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
 
 
 
Madde 16 – Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi:
 
Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarının asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametleri dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. 
 
 
 
Madde 17 – Şubelerin Kuruluşu:
 
Dernek tüzüklerinde belirtilmiş olmak kaydıyla gerekli görülen yerlerde şubeler genel kurul kararı ile açılır.  Bu  amaçla, dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek ve sanatı, ikametgâhı ve tabiiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur.
 
Derneğin şubesi açıldığında dernek üye kayıtları en yakın şubeye aktarılır. 
 
 
 
Madde 18 – Şubelerin Organları:
 
Her şubede;
 
1)      Genel Kurul,
 
2)      Yönetim Kurulu,
 
3)      Denetim Kurulu,
 
4)      Onur Kurulu,
 
Oluşturulması zorunludur. Bu organların görev ve yetkileri dernek tüzüğünde belirtilir. 
 
 
 
Madde 19 –Onur Kurulu Teşkil ve Görevleri:
 
Onur kurulu 3 asil 3 yedek üyeden olmak üzere genel kurulca seçilir. Dernek tüzüğünün 3.maddesinde belirtilen usullere uymayan veya daha sonra bunlardan bir veya bir kaçını işlemek veya haiz olanları rapor halinde yönetim kuruluna sunmak. 
 
 
 
Madde 20- Şubelerin Tabi Olacağı Hükümler:
 
1)      Şubeler olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildirisinin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadır.
2)     Dernek tüzüğüne ve 5253 sayılı dernekler kanununa uymak. 
 
 
 
Madde 21 – Şubelerin Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği:
 
Şube yönetim kurulu, denetleme kurulu, denetçi ve onur kurulu, asil üyeler ile şube genel kurulunda derneğe kayıtlı üyelerden seçilen delegeler;
 
İşyerlerine bağlı temsilciliklerin üye sayılarına göre delege belirlenmesi;
 
5’den 50 üyeye kadar (1) delege
 
50’den 150 üyeye kadar (2) delege
 
150’den 250 üyeye kadar (3),delege
250’den sonraki her 100 üyeye (1) delege olmak üzere şube genel kurulunda seçilir. 
 
 
 
Madde 22 – Derneklerin Gelir Kaynakları:
 
1)      Üye aidatı,
 
2)      Derneklerce yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, Gelir getirmek için ticari faaliyette bulunmak,
 
3)      Derneklerin mal varlığından ve dergi, gazete ve reklam’dan elde edilen gelirler,
 
4)      Mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar arcılığı ile alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. 
 
 
 
Madde 23 – Derneğin İç Denetimi:
Derneğin iç denetimi Genel Merkez Denetim Kurulu tarafından yapılır. 
 
 
 
Madde 24 – Tüzüğün Ne Şekilde Değişeceği:
Bu tüzüğün değiştirilmesi yapılacak açık oylama ile Genel Kurul toplantısına katılan delegelerin 2/3 ünün oyları ile değiştirilir. 
 
 
 
Madde 25 – Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli:
Derneğin feshi Genel Kurul üye sayısının 1/10’unun teklifi ve 2/3’sinin oyları ile yapılır. 2/3’sinin çoğunluğu sağlandığı takdirde (mal ve parası) Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu veya TCDD İşletmesi bünyesinde kurulmuş derneklerden birine devredilir. Devir işlemi Genel Kurulun seçeceği 5 kişilik bir komisyon tarafından Dernekler Kanunu ve ilgili diğer kanunlar çerçevesinde yapılır. 
 
 
 
Madde 26 – Yürütme Kurulunun Toplantısı:
 
a)      Genel Yürütme Kurulu: Genel Başkan, Şube Başkanları, Şube Sekreterleri veya Şube Yönetim Kurullarınca görevlendirilen iki şube yönetim kurulu üyesi ile genel merkez yönetim kurulu üyelerinden teşekkül eder.
 
b)        Genel Yürütme Kurulu: Dernek faaliyetleri hakkında Genel Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan raporlar incelenir. Derneğin genel istikametini belirler ve Genel Merkez Yönetim Kuruluna tavsiye direktiflerinde bulunur.
 
c)      Genel Yürütme Kurulu 4 ayda bir toplanır. Gündemini Genel Merkez Yönetim Kurulu hazırlar ve Yürütme Kuruluna Genel Başkan başkanlık eder. Kurul Genel Merkezin yazılı çağrısı üzerine toplanır.
 
d)      Genel Yürütme Kurulu: Dernek bünyesinde uygulanacak iç yönetmeliklerle Genel Müdürlük ve ilgili mercilere götürülecek gündemleri hazırlar.
 
e)      Genel Yürütme Kurulu: Genel Başkanının önceden yazılı isteği halinde Şube Yönetim Kurullarının faaliyet ve hesap raporlarını inceler, tavsiye direktiflerinde bulunur.
 
f)       Genel Yürütme Kurulu: Genel Merkez Yönetim Kurulunun gerekse Şube Yönetim Kurullarının faaliyet ve hesap raporlarını incelerken tüzük dışı bir yolsuzluk tespiti halinde bunu genel kurulda görüşmek üzere genel kurul gündemine konulmasını sağlar. 
 
g)      Genel Yürütme Kurulu Toplantısı: Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile şube merkezlerinin bulunduğu herhangi bir yerde yapılabilir. Bu takdirde toplantıya Genel Merkez yönetim kurullarından Genel Başkan veya İkinci Başkan ile Genel Sekreter ve Genel Muhasip katılırlar.
 
h)      Genel Yürütme Kurulu toplantısına şube başkanları veya toplantıya kendilerini temsilen katılanlar bağlı oldukları yönetim kurulunun ilk toplantısında mutabakata varılan konular ve alınan kararlar hakkında bilgi verirler.
 
i)        Ana tüzük üzerinde ihtilafa düşülen kısımlarda yürütme kurulu açıklamalarda bulunur.
j)        Genel merkez ve şubeler iki ayda bir toplanarak görüşmelerde bulunur. Bu toplantılar genel kurul mahiyeti taşımaz. Toplantıya genel başkan, genel sekreter, şube başkanları ve sekreterleri katılır. 
 
 
 
Madde 27 – Genel Kurulun Yetkileri:
 
Genel Kurulun yapacağı işler:
 
a)      Gündemdeki işleri görüşüp karara bağlamak,
 
b)      Gündeme madde ilave etmek veya çıkarmak,
 
c)      Tek dereceli başkan, 9 kişilik genel merkez yönetim asil, 9 kişilik genel merkez yönetim yedek, denetim kurulu 3 kişilik asil, 3 kişilik yedek, onur kurulu 3 kişilik asil, 3 kişilik  yedeklerini seçmek ve Genel Merkez Yönetim, Denetim ve Onur kurullarının verdiği raporları görüşüp karara bağlamak,
 
d)      Kurulları ibra etmek veya kurul üyeleri aleyhine dava açılmasına karar vermek,
 
e)      Federasyon genel kuruluna katılacak delegeleri seçmek.
 
f)       Ana tüzükte değişiklik yapmak,
 
g)      Aynı amaçla kurulmuş bir federasyona üye olmak. 
 
 
 
Madde 28 – Genel Merkez Yönetim Kurulu:
 
a)      Kurul 30 günde bir toplanır,
 
b)      Genel Yürütme Kurulunun gündemini ve kurula sunulacak raporları hazırlar,
 
c)      Genel Yürütme Kurulunda alınmış olan kararları tatbik eder,
 
d)      Ana tüzük hükümlerini uygular.
 
e)      Tüzük ve yönetmelik değişikliklerini bulunduğu yerin idari amirlerine bildirir.
 
f)       Amacına uygun yayınlarda bulunur, 
 
g)      Şubelerden bildirilen konular üzerinde gerekli faaliyetleri yapar,
 
h)      Özür beyan etmeden üst üste üç genel merkez yönetim kurulu toplantısına katılmayan yönetici müstafi addedilir.
 
ı)    Üye aidatlarının %30 u genel merkez hesabına, %70 de şube hissesi olarak şube yönetim kurulunca göstermiş olduğu hesap numarasına ödenmesine muvafakat eder,
 
i)    Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Şube ve temsilcilik açmak için Şube ve Temsilci kurucularına yetki vermek. 
 
 
 
Madde 29 – Genel Başkanın Yetki ve Görevleri:
 
a)      Genel başkan derneği her bakımdan temsil eder,
 
b)      Dernek adına resmi beyanda bulunur ve basın toplantısı yapar,
 
c)      Dernek bünyesinde kurulacak bütün komisyonlara başkanlık yapar,
 
d)      Derneğin muhaberat ve muamelatına konu ile ilgili kimse ile birlikte imza koyar,
e)      Dernek kasasında bulundura bilecek para miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulu tarafından belirlenir. Genel başkan kasada bulundurmaya yetkili oldukları parayı yönetim kurulundan yetki almaksızın fatura mukabilinde harcamaya yetkilidir, 
 
 
 
Madde 30 – Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri:
 
a)      Genel sekreter muhaberat ve muamelatın normal işlemesinden sorumludur,
 
b)      Dernek bünyesinde çalıştırılan personelin yönetim kontrolünü yapar,
 
c)      Genel Yürütme Kurulu ve Genel Merkez Yönetim Kurulu gündemlerini hazırlar,
d)      Genel Kurul, Genel Yürütme Kurulu ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun almış olduğu kararların yürütülmesi ile görevlidir. 
 
 
 
Madde 31 – Genel Mali Sekreterin Görevleri:
 
a)      Derneğin muhasebe işlerini yürütür,
 
b)      Her türlü mali mevzuatın yerine getirilmesini sağlar,
c)      Genel Yürütme Kurulu toplantıları için mali raporları hazırlar ve sunar, 
 
d)     Dernek kasasında bulundura bilecek para miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu miktarı yönetim kurulundan yetki almaksızın fatura mukabilinde harcamaya yetkilidir,
Banka ile muamelelerinde genel başkan, genel mali sekreter ve genel veznedar üçlüsünden ikisinin imzaları ile yürütülen görevlerde yerini alır. 
 
 
 
Madde 32 – Genel Basın ve Teşkilatlanma Sekreterini Görevleri:
 
a)      Derneğin çıkarmış olduğu yayın organlarını hazırlar ve yayınını sağlar,
 
b)      Derneğin basınla ilgili olan haber alma ve toplama görevini yürütür,
c)      Derneğe üye olanların teşkilatlanmasını, bilgilendirilmesini ve yeni üyelerle desteklenmesini sağlar. 
 
 
 
Madde 33 – Genel Veznedarın Görevleri:
 
a)      Genel Merkez Yönetim Kurulu kararları gereğince lüzumlu belge karşılığında ödeme yapar,
 
b)      Mali raporların hazırlanmasında genel muhasiple işbirliği yapar ve yardımcı olur,
 
c)      Dernek kasasında bulundura bilecek para miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu miktarı yönetim kurulundan yetki almaksızın fatura mukabilinde harcamaya yetkilidir, 
 
 
 
Madde 34 – Genel Merkez Onur Kurulu:
 
Genel Kurul tarafından üç yıl süre ile seçilen 3 asil üyeden oluşan kurul kendi arasında bir başkan, bir raportör ve bir kanun ve tüzük sözcüsü seçer.
 
Görev ve yetkileri:
 
a)      Genel Merkez Onur Kurulu ihtar, tevbih ve kesin ihraç cezaları verme yetkisine sahiptir. Genel Yürütme Kurulunun yazılı isteği üzerine toplanır. Hakkında rapor tanzim edilen üyelerin durumunu görüşerek en geç yirmi gün içinde karara bağlar,
 
b)      Çalışmalar hakkında Genel Kurula rapor verir,
 
c)      Genel Merkez Onur Kurulunca cezalandırılan üyenin ilk şube veya genel kurullarında itiraz hakkı vardır. Bu müracaatını ilave olarak yapar.
 
 
 
Madde 35 – Genel Merkez Denetim Kurulu:
 
Genel Kurul tarafından üç yıl süre için seçilen 3 asil üyeden teşekkül eder. Kurul kendi arasında bir başkan seçer. Görev ve yetkileri:
 
a)      Genel olarak üç ayda bir genel merkez yönetim kurulunun mali çalışmalarının denetimini yapar. Denetim Kurulu bu yetkisini istediği zaman kullanma hakkına sahiptir,
 
b)      Genel Merkez Denetim Kurulu tanzim edeceği raporun bir nüshasını Genel Yürütme Kuruluna, bir nüshasını Merkez Yönetim Kuruluna verir ve bir nüshasını da kopya ederek saklar. Görev esnasında herhangi bir yolsuzluk tespit ettiği takdirde olağanüstü genel kurul toplantısı için genel merkez yönetim kuruluna gerekli müracaatları yapar,
c)      Çalışmaları hakkında genel kurula rapor verir. 
 
 
 
Madde 36 – Şube Genel Kurulunun Görevleri:
 
a)      Tek dereceli başkanı seçmek,
 
b)      9 kişilik şube yönetim kurulu asil,  9 kişilik şube yönetim kurulu yedek, 3 kişilik şube denetim kurulu asil, 3 kişilik şube denetim kurulu yedek, 3 kişilik onur kurulu asil, 3 kişilik  onur kurulu yedek üyeleri ve temsilcileri seçmek,
 
c)      Şube yönetim, denetim ve onur kurulları tarafından verilecek raporları görüşüp karara bağlamak, kurulları ibra etmek veya haklarında dava açılmasına karar vermek.
 
d) Genel merkez genel kurulunun katılacak delegeleri tüzüğün 21 madde sine göre seçme. 
 
 
 
Madde 37 – Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
 
a)      Şube genel kurulunca seçilen şube başkanını 9 kişilik yönetim kurulu arasından biri ikinci başkan, bir sekreter, bir mali sekreter, bir veznedar, bir sekreter yardımcısı, basın ve teşkilatlanma sekreterini seçer ve şube yönetim kurulunun tasviplerine sunar,
 
b)      Şube yönetim kurulu bulunduğu işletme hudutları içinde özel ve tüzel kişilere karşı derneği temsil eder,
 
c)      Şube yönetim kurulu üyelerinin her türlü haklarını (kendi bölgesi içinde ilgili mercilerde halledemediği konuları) Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirir.
d)    Derneğin bankadaki hesabından para çekimi şube başkanı, muhasip ve veznedar üçlüsünden ikisinin imzaları ve şube yönetim kurulunun kararı ile olur, 
 
e) Dernek kasasında bulundura bilecek para miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu miktarı yönetim kurulundan yetki almaksızın fatura mukabilinde harcamaya yetkilidir,
 
f) Özür beyan etmeden üst üste 3 şube yönetim kurulu toplantısına katılmayan yönetici müstafi addedilir. 
 
 
 
Madde 38 – Şube Başkanının Görev ve Yetkileri:
 
a)      Şube başkanı şubesini her bakımdan temsil eder, şube adına beyanlarda bulunur.
 
b)      Şube muhaberat ve muamelatına konu ile ilgili yönetim kurulu üyesi ile birlikte imza koyar, ancak; ilk şube yönetim kurulu toplantısında almış olduğu fatura veya belgeyi ibraz eder ve açıklamalarda bulunur.
c)      Dernek kasasında bulundura bilecek para miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu miktarı yönetim kurulundan yetki almaksızın fatura mukabilinde harcamaya yetkilidir, ancak ilk şube yönetim kurulu toplantısında almış olduğu fatura veya belgeyi ibra eder ve açıklamalarda bulunur, 
 
 
 
Madde 39 – Şube Sekreterinin Görev ve Yetkileri:
 
a)      Şube sekreteri muhaberat ve muamelatın normal işlemesinden sorumludur,
 
b)      Dernek şubesinde çalıştırılan personelin yönetim ve kontrolünü yapar,
 
c)      Şube Yönetim Kurulu ve genel kurula sunulacak raporları hazırlar,
d)      Şube sekreteri, Genel Kurul, Şube Genel Kurulu, Genel Yürütme Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurullarının almış olduğu ve şubesini ilgilendiren işlerin yürütülmesi ile görevlidir. 
 
 
 
Madde 40 – Şube Mali Sekreterinin Görev ve Yetkileri:
 
a)      Şubesine ait  muhasebe işlerini yürütür,
 
b)      Her türlü mali mevzuatın yerine getirilmesini sağlar,
 
c)      Şube genel kurulu ve şube yönetim kurulu toplantıları için mali raporları hazırlar ve açıklamalarda bulunur,
 
d)        Banka ile muamelelerde başkan, mali sekreter ve veznedar üçlüsünden ikisinin imzaları ile yürütülen görevlerde yerini alır. 
 
 
 
Madde 41 – Şube Basın ve Teşkilatlanma Sekreterinin Görev ve Yetkileri:
 
a)      Genel Merkezin çıkarmış olduğu yayın organlarını genel basın ve teşkilatlanma sekreteri ile birlikte bölgesinde yürütür,
 
b)      Şube bölgesinde haber alma ve toplama görevini yapar,
c)      Bölgesinde bulunan üyelerin teşkilatlanmasını, bilgilendirilmesini ve yeni üyelerle desteklenmesini sağlar. 
 
 
 
Madde 42 – Şube Veznedarının Görevleri:
 
a)      Şube Yönetim Kurulu kararları gereğince belge karşılığında ödeme yapar,
 
b)      Mali raporların hazırlanmasında muhasiple işbirliği yapar.
c) Dernek kasasında bulundura bilecek para miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak şube yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu miktarı yönetim kurulundan yetki almaksızın fatura mukabilinde harcamaya yetkilidir, , ancak ilk şube yönetim kurulu toplantısında almış olduğu fatura veya belgeyi ibra eder ve açıklamalarda bulunur, 
 
 
 
Madde 43 – Şube Onur Kurulu:
 
Şube Genel Kurulunca iki yıl süre ile seçilen 3 asil üyeden  teşekkül eder, kurul kendi arasında bir başkan, bir raportör ve bir kanun ve tüzük sözcüsü seçer.
 
Görev ve yetkileri:
 
a)      Şube Onur Kurulu ihtar, tevbih ve kesin ihraç cezaları verme yetkisine sahiptir. Genel Merkez Yönetim ve Şube Yönetim Kurullarının yazılı isteği üzerine toplanır. Hakkında rapor tanzim edilen üyelerin durumunu görüşerek en geç 15 gün içerisinde karara bağlar,
 
b)      Şube Onur Kurulunca cezalandırılan üyenin ilk şube genel kurul toplantısında itiraz hakkı vardır. Bu itirazın yazılı olarak kongre ilanından evvel şube yönetim kuruluna yapılması gereklidir,
c)      Şube onur kurulu çalışmaları hakkında Şube Genel Kuruluna rapor verir. 
 
 
 
Madde 44 – Şube Denetim Kurulu:
 
Şube Genel Kurulunca üç yıl süre için seçilen 3 asil üyeden teşekkül eder. Kurul kendi arasında bir başkan seçer. 
 
Görev ve yetkileri:
 
a)      Genel olarak üç ayda bir şube yönetim kurulunun mali çalışmalarının denetimini yapar. Denetim Kurulu bu yetkisini istediği zaman kullanma hakkına sahiptir,
 
b)      Şube Denetim Kurulu tanzim edeceği raporun bir nüshasını Şube Yürütme Kuruluna, bir nüshasını Genel Merkez Yönetim Kuruluna verir. Üçüncü nüshasını dosyasında saklar,
c)      Çalışmaları hakkında şube genel kuruluna rapor verir. 
 
 
 
Madde 45 – Dernek Personeli:
Hizmetlerin başarılması için genel merkez ve şubelerde ilgili yönetim kurulu kararı ile muhtelif kademelerde yeteri kadar ücretli personel çalıştırılabilir. Çalıştırılan kimse derneğe kayıtlı üyelerden veya demiryollarında çalışmakta olan kimselerden olamaz. Personel ücretlerini çalıştıran merkez öder. 
 
 
 
Madde 46 – Derneklerin Tutacağı Defter ve Kayıtlar:
 
Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutar:
 
1)      Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.
 
2)      Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan başkan ve üyelerce imzalanır.
 
3)      Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kayıt olunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evrakların çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 
4)      İşletme Hesabı Defteri: Dernek namına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 
5)      Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 
6)      Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK-10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere yazılır.
 
Bu yazılı defterleri kullanacak dernekler, bunları kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.
 
 
 
Madde 47 – Üyelerin Ödeyecekleri Yıllık Aidat Miktarı:
 
Dernek  giriş aidatı üyeler  için 10.00  TL.-  (ON Türk Lirası) TL.’dır. Bu miktar üzerinde değişiklik yapmaya genel kurul yetkilidir.Dernek aidatı 10.00  TL.-‘dır. (ON Türk Lirasıdır.)  Yıllık aidat 120.00 TL dır. (Yüz yirmi Türk Lirasıdır.) Bu miktarlar üzerinde değişiklik yapmaya Genel Kurul yetkilidir. Banka hesabı olan üyeler  üyelik aidatların banka hesaplarından yazılı talimat(taahhütname) vererek veya elden banka kanalıyla dernek hesabına yatırırlar. Banka hesabı olmayan üyelerden elden toplanır. Genel Kurul katılacak delegelerin sayısının2/3 ünün oylarının çoğunluğu ile aidatlarda değişiklik yapar. 
 
 
 
Madde 48 – Dernek Bütçesinden Karşılanacak Giderler:
 
a)      Genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu ve yürütme kuruluna katılan üyelerin yol ve diğer masrafları yönetim kurulu kararı ile yapılan harcamalar belgelendirildiği takdirde dernek bütçesinden ödenir. Makinist ve revizörler günü münasebetiyle vb. günlerde(iftar yemeği gibi) yemekli toplantı ve eğlencelerde etkinlikleri harcamaları belgelendirildiği takdirde dernek bütçesinden ödenir.
 
b)      Dernek yönetim kurulu kararı ile borçlanabilir. Ancak bu oran dernek aylık gelirinin %50’sini geçemez
 
 
 
Madde 49- II. Başkanını Görev Yetki ve Sorumlulukları:
 
Başkan yardımcısıdır. Başkanın hasta, izinli vs nedenlerle bulunmadığı hallerde başkanın görev ve yetkilerine sahiptir.
 
  İş bu tüzük 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı dernekler kanununa göre aşağıda isimleri yazılı yönetim kurulumuzca hazırlanmıştır.
 
  4 ziyaretçi  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=